Refundacja soczewek kontaktowych przez NFZ

Soczewki kontaktowe, podobnie jak inne pomoce medyczne, podlegają refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie oznacza to jednak, że każdy kto nosi soczewki kontaktowe może o taki zwrot wystąpić ani, że każdy rodzaj soczewek podlega refundacji. Pacjent musi spełnić szereg zasad i warunków, aby otrzymać przynajmniej część zwrotu środków finansowych, które poniósł na te akurat pomoce medyczne.

Przepisy dotyczące refundacji soczewek kontaktowych NFZ

Aby otrzymać refundację soczewek kontaktowych, należy przede wszystkim posiadać receptę wystawioną przez okulistę, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ refunduje soczewki kontaktowe jedynie w uzasadnionych przypadkach:

  • przy stożku rogówki,
  • przy różnowzroczności, kiedy różnica wymaganej korekcji wady wzroku między oczami wynosi powyżej 4 dioptrii,
  • przy bezsoczewkowości (brak soczewki własnej pacjenta).

W powyższych wadach narządu wzroku zalecane są soczewki twarde, dla których kwota dofinansowania nie może przekroczyć 500 zł za soczewkę. W przypadku zalecenia noszenia soczewek miękkich kwota dofinansowania to 105 zł. Z dofinansowania tego można skorzystać raz w roku, a udział środków własnych przy zakupie soczewki musi wynosić co najmniej 30%. Natomiast w przypadku kiedy soczewka kosztuje 500 zł, NFZ zrefunduje tylko 350 zł. Powyższe zasady opisane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1267 z późniejszymi zmianami).

Nowe wytyczne dotyczące uzyskiwania pomocy medycznych

Od 1 stycznia 2020 roku zmianie uległy zasady dotyczące wystawiania zleceń na pomoce medyczne. Między innymi wprowadzono nowy wzór zlecenia, który – uwaga! – nie wymaga potwierdzania w oddziałach NFZ. To duże ułatwienie dla pacjentów. Uprawnienie pacjenta jest automatycznie potwierdzane przez lekarza lub osobę wystawiającą zlecenie na wyroby medyczne w systemie eWUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorcy).

W okresie przejściowym, to jest do końca 2020 roku zlecenia jednostkowe na wyroby medyczne będą honorowane przez NFZ w obu formach – na starych drukach wymagających potwierdzania w placówce NFZ, oraz w formie elektronicznej.

Dzięki wprowadzeniu tego przepisu pacjent może udać się ze zleceniem od razu do sklepu, apteki lub, w przypadku soczewek kontaktowych, do zakładu optycznego, co znacznie skraca czas oczekiwania na pomoce i wyroby medyczne. Pacjent ma prawo do wyboru świadczeniodawcy, który zrealizuje zaopatrzenie w wyroby medyczne, jednak musi to być świadczeniodawca, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem NFZ. Realizując zlecenie pacjent, osoba przez niego upoważniona, albo przedstawiciel ustawowy w przypadku osób niepełnoletnich, musi mieć przy sobie kartę zlecenia na wyroby medyczne.

Odbiór wyrobów medycznych, w tym soczewek kontaktowych potwierdzany jest przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną. Takie upoważnienie, oprócz danych osoby upoważnionej, takich jak jej imię, nazwisko, adres i numer dokumentu tożsamości, musi także zawierać nazwę odbieranego wyrobu medycznego, datę wystawienia upoważnienia i oczywiście czytelny podpis świadczeniobiorcy.