Wydawanie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Optomed Piotr Jaworski udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2020.849 t.j.).

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 • do wglądu – w siedzibie Optomed, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
  w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  przez sporządzenie jej:
 • wyciągu – tj. skrótowego dokumentu zawierającego wybrane informacje lub dane
  z całości dokumentacji medycznej; zwykle wykonywane w Optomed z uwagi na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej;
 • odpisu– tj. dokumentu wytworzonego przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
 • kopii – tj. dokumentu wytworzonego przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii;
 • wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

Zgodnie z art. 26 w/wym. ustawy, Optomed udostępnia dokumentację medyczną może zostać udostępniona za życia i po śmierci pacjenta:

 • na żądanie pacjenta, którego dotyczy (na podstawie dokumentu ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
 • jego przedstawicielowi ustawowemu za okazaniem odpowiedniego dokumentu: rodzicom do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat (za okazaniem dowodu osobistego) lub opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.)
 • osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu stanowiącym część historii choroby,
  osobie upoważnionej przez pacjenta w innej jednostce służby zdrowia. Upoważnienie musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez tą jednostkę.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta w historii choroby może wystąpić do Optomed w formie pisemnej o sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwej dokumentacji medycznej. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej stanowiący formularz LINK DO WNIOSKU.

Wniosek dostępny jest:

 • na stronie Internetowej Optomed (LINK DO WNIOSKU)
 • w rejestracji placówek Optomed

Pacjent może także wnioskować o udostępnienie dokumentacji na innym, dowolnym arkuszu spełniającym cechy wniosku, który powinien dostarczyć do Optomed.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, nr PESEL, nr telefonu,
 • datę złożenia wniosku,
 • nazwę poradni lub oddziału, gdzie pacjent był leczony oraz w jakim okresie
 • zakresu danych (np. całość dokumentacji, wybrane okresy, kopia karty informacyjnej lub wyniku badania itp.),
 • forma udostępniania np.: wgląd, wyciąg, odpis, kopia, wydruk, informatyczny nośnik danych.
 • w przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wnioskująca wskazanie osoby upoważnionej do odbioru imię, nazwisko, adres, PESEL)
 • czytelny podpis składającego wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.2020.849 t.j.)

SKŁADANIE WNIOSKÓW
W celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona składa pisemny wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji należy składać do rejestracji w godzinach jej pracy. Dane kontaktowe do rejestracji znajdują się w zakładce kontakt. LINK DO WNIOSKU. Kserokopia dokumentacji medycznej zostaje sporządzona do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, zwykle następuje to szybciej.

ODBIÓR KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Odbiór dokumentacji medycznej następuje przez pacjenta lub osobę upoważnioną, po okazaniu dowodu tożsamości i dowodu uiszczenia opłaty lub opłaceniu bezpośrednio w rejestracji.

CENNIK WYKONANIA KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej jest pobierana opłata w wysokości 0,30 PLN za jedną stronę formatu A4.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 • Jedna strona wyciągu albo odpisu – 8,70 PLN;

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.

W/w. opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Wysyłka dokumentacji kurierem za potwierdzeniem tożsamości odbiorcy – 20 PLN.

Wpłatę można dokonać:

 • Bezpośrednio w rejestracji
 • przelewem na konto ING Bank Śląski:
  84 1050 1243 1000 0090 3028 9301
  Swift: INGBPLPW

W przypadku wysyłania dokumentacji kurierem należy:

 • opłatę za kopię dokumentacji, przelać na konto szpitala
 • potwierdzenie zapłaty (np. plik PDF wygenerowany z konta bankowego) na rejestracja@okulista.pl