Home

 • After cataract without glasses

  After cataract without glasses

  New intraocular IOL lenses used in
  cataracts allow you to see at any distance without glasses.

  Read more Next

 • Plastic surgeries around eye

  Plastic surgeries around eye

  Read more Next

 • INTACS + Cross-linking together cheaper

  Painless customised Cross-linking 

  - halt keratoconus during Cross-linking CUSTOMFAST

  Read more Next

 • Orthokeratology lenses for night wear only

  Orthokeratology lenses
  for night wear only

  An interesting way of myopia correction is orthokeratology of sight defect.
  It allows you to compensate for myopia and astigmatism with
  hard contact lenses, applied at night only.

  Read more Next

About Us

 • Who we are

  Who we are

  • A team of ophthalmologists, optometrists and opticians led by dr Piotr Jaworski
  • Experience gathered over many years at numerous conferences and trainings
  • The best vision is our goal

  Read more

 • Range of services

  Range of services

  • Full diagnostics and treatment in one place
  • Ophthalmic surgery
  • Optician - corrective, prismatic, sun glasses, frames for children, aids for the visually impaired
  • Selection of glasses, soft, hard, scleral and hybrid contact lenses
  • OCT, field of view, pachymetry, corneal topography, etc.

  Read more

 • What makes us stand out

  What makes us stand out

  • Many years of experience, we have been treating since 1992
  • The latest and precise equipment
  • Full range of diagnostics and ophthalmic procedures
  • We treat patients of all ages

  Read more

Publikacja zespołu Optomed na konferencji w Paryżu

Publikacja zespołu Optomed na konferencji w Paryżu

Date of add:

Dr G. Fijałkowska reprezentuje Optomed z publikacją dot. soczewek wieloogniskowych na 37. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) w Paryżu.
Powodzenia! 

Read more

Zez – rodzaje, objawy, leczenie

Date of add:

Osoba o zdrowych oczach patrzy w pożądanym kierunku, zawsze ustawiając oczy równolegle. Robi to bez udziału świadomości, a działanie takie umożliwia realizację zdolności widzenia obuocznego. Mechanika tej zdolności jest dość skomplikowana, gdyż patrząc na dany przedmiot, każde z oczu widzi go oddzielnie i przesyła do mózgu osobne, nieco różniące się obrazy. To mózg dokonuje scalenia ich w jeden, trójwymiarowy obraz, bazując na tym, że w siatkówce obu oczu uaktywnione zostały odpowiadające sobie receptory.

Jeśli oczy nie są ustawione równolegle, tak jak to ma miejsce w przypadku zeza, ten mechanizm nie zadziała. Mózg odbiera nieprawidłowość i nie mogąc jej skompensować, wytłumia widzenie słabszym okiem albo powoduje wystąpienie widzenia podwójnego, które wpływa negatywnie na funkcjonowanie chorego.

Definicja i podział choroby zezowej

Zez nie jest problemem wyłącznie natury estetycznej. Z tego względu w literaturze medycznej używa się sformułowania “choroba zezowa”. Nierównoległe ustawienie gałek ocznych wiąże się z wieloma zaburzeniami widzenia jednoocznego i obuocznego, które nieleczone mogą prowadzić do poważnych powikłań. Wczesna diagnoza i wdrożenie odpowiedniej terapii mają ogromne znaczenie dla poprawy funkcjonowania narządu wzroku osoby z chorobą zezową.

Zeza można podzielić między innymi ze względu na kierunek odchylenia oka od ustawienia równoległego. Rozróżnić możemy:

 • zeza zbieżnego (ezotropia),
 • zeza rozbieżnego (egzotropia),
 • ustawienie oka ku górze (hipertropia),
 • ustawienie oka ku dołowi (hipotropia),
 • zeza skośnego do wewnątrz (incyklotropia),
 • zeza skośnego na zewnątrz (ekscyklotropia),

przy czym kąt odchylenia, czyli wielkość odchylenia zezowego może być stała lub zmienna, zaś zezować może zawsze to samo oko (zez jednooczny), lub raz jedno, raz drugie (zez naprzemienny).

Inny podział zeza:

 • zez ukryty występujący, gdy zaburzona jest równowaga napięcia mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej, który zwykle nie powoduje utraty widzenia obuocznego. W sytuacji osłabienia mięśni spowodowanego urazem, niewykorygowaną wadą wzroku, chorobą, stresem czy dużym zmęczeniem zez się ujawnia, co sprawia, że chory widzi podwójnie;
 • zez jawny towarzyszący, w którym występują wszystkie objawy i skutki zaburzenia;
 • zez jawny porażenny, gdzie ruch oka w kierunku porażonego mięśnia jest niemożliwy albo osłabiony. Porażenie mięśni odpowiedzialnych za ruch gałki ocznej może dotyczyć jednego lub obu oczu. Jeśli wystąpi u małego dziecka, jego następstwa są takie same, jak zeza towarzyszącego.
 • mikrozez

Przyczyny i częstotliwość występowania zeza

Objawem zeza jest nierównoległe ustawienie gałek ocznych. Jedynie w zezie ukrytym to nieprawidłowe ustawienie nie jest widoczne, lecz można je ujawnić podczas badania okulistycznego. Ujawnia się on samoistnie i objawia nieprawidłowym ustawieniem oka oraz widzeniem podwójnym. Ruchy oczu pozostają prawidłowe. Podobnie w zezie towarzyszącym jednoocznym ruchy oczu są prawidłowe, lecz zezujące oko widzi słabiej, zaś w zezie naprzemiennym nie występuje zaburzenie ostrości wzroku. W zezie porażennym ruch chorego oka lub obu oczu jest zaburzony i występuje podwójne widzenie.

Wśród przyczyn powstawania zeza wyróżnić możemy:

 • choroby mięśni gałkoruchowych bądź nerwów do nich prowadzących,
 • choroby gałki ocznej lub oczodołu,
 • wady refrakcji,
 • choroby ośrodkowego układu nerwowego,
 • czynniki dziedziczne,
 • nieznaną etiologię.

Jawny zez towarzyszący dotyczy głównie dzieci i występuje wśród ok. 5% całej populacji. W czasach, gdy opieka okulistyczna jest rozpowszechniona, występowanie zeza towarzyszącego u dorosłych jest rzadkie i dotyczy przede wszystkim osób, u których zaniedbano leczenie w dzieciństwie. Zez porażenny natomiast występuje głównie wśród dorosłych i rzadko objawia się u dzieci (głównie we wrodzonych chorobach neurologicznych).

Zaburzenia będące następstwem choroby zezowej

Skutki zeza znacząco wpływają na funkcjonowanie narządu wzroku, a co za tym idzie – na jakość życia osoby dotkniętej tą chorobą U dzieci, u których pojawi się jawny zez towarzyszący jednostronny, obraz pochodzący z chorego oka jako obraz słabszy i nieskorelowany z obrazem z oka zdrowego zostaje wytłumiony, co prowadzi do niedowidzenia oka i uniemożliwia wykształcenie się środkowej fiksacji siatkówkowej.

Powyższe zaburzenia dotyczą tylko oka chorego, ale pojawiają się także zaburzenia widzenia obuocznego, takie jak zaburzenie widzenia przestrzennego lub brak jednoczesnej percepcji i fuzji obrazów w ośrodku wzroku w mózgu. Może także dochodzić do podwójnego widzenia, zamieszania obrazów, nieprawidłowej korespondencji siatkówkowej lub jej całkowitego braku. To ostatnie występuje zwłaszcza w przypadku zeza naprzemiennego, gdzie tłumienie bodźców wzrokowych dotyczy raz jednego oka, raz drugiego, zatem nie prowadzi do rozwoju niedowidzenia w żadnym z oczu. Próba kompensacji bodźców wzrokowych przez mózg sprawia, że miejsce fiksacji, które powinno znajdować się na plamce żółtej, w przypadku chorego oka zostaje przeniesione w inne, nieprawidłowe miejsce.

Zaburzenia spowodowane zezem towarzyszącym pojawiają się w ciągu kilku do kilkunastu tygodni – tym szybciej, im młodszy i bardziej plastyczny jest mózg dziecka. W konsekwencji prowadzą do jednooczności, która stanowi przeszkodę w wykonywaniu wielu zawodów. Jeśli zez pojawi się w wieku późniejszym, kiedy widzenie obuoczne jest już w pełni wykształcone, prowadzi do podwójnego widzenia.

Diagnostyka zeza

Jako że zez to objaw patologiczny, badanie okulistyczne konieczne jest, gdy tylko dostrzeże się nieprawidłowe ustawienie oczu. Badaniem, które może wykonać nawet lekarz pierwszego kontaktu, jest test naprzemiennego zasłaniania oczu, gdzie lekarz zaleca pacjentowi patrzenie na punkt znajdujący się na wprost w odległości kilku metrów. Jeśli przy zasłanianiu bądź odsłanianiu oka gałki oczne wykonują jakikolwiek ruch, możemy mówić o zezie.

Dalsze badania obejmują sprawdzenie symetrii i zakresu ruchów obu oczu, badanie wady wzroku, czyli refrakcji, badanie ostrości wzroku oraz określenie wielkości kąta zeza. Odchylenie zeza może być mierzone w stopniach kątowych lub pryzmodioptriach. Pomocne może być określenie widzenia przestrzennego do bliży i dali. Bada się także stan gałek ocznych, to jest ich przedniego odcinka oraz dna oka. Wszelkie informacje uzyskane w tych badaniach pozwalają określić przyczynę powstania zeza a, co za tym idzie – zdecydować, jakie leczenie będzie najskuteczniejsze.

Jak leczyć chorobę zezową?

Jeśli zez ukryty nie powoduje objawów takich jak bóle głowy, bóle oczu czy podwójne widzenie, leczenie może nie być konieczne. W przypadku pojawienia się tych objawów, lekarz może zalecić noszenie okularów pryzmatycznych, terapię widzenia lub zmianę stosowanej korekcji okularami. Ocenia się, że 50% zezów ukrytych wywołanych jest przez niewykorygowaną wadę wzroku – dlatego tak ważne w przypadku choroby zezowej jest prawidłowe wykorygowanie wady wzroku. Do korekcji wady wzroku można stosować okulary i soczewki kontaktowe twarde, hybrydowe lub miękkie, te ostatnie mogą okazać się szczególnie pomocne w dużej wadach wzroku lub dużych różnicach w wadzie wzroku między oczami. Jeśli zez ukryty przekształci się w zez jawny, wymaga leczenia operacyjnego w trybie pilnym lub stosowania okularów pryzmatycznych.

Każde nagłe pojawienie się zeza wymaga natychmiastowej wizyty lekarskiej.

Zez jawny towarzyszący zwykle wymaga noszenia okularów na stałe, a jeśli występuje niedowidzenie, można stosować regularne zasłanianie zdrowego oka (tzw. obtuacja) i prowadzić rehabilitację wzrokową, czyli tzw. ćwiczenia ortooptyczno-pleoptyczne. Od kilku lat można stosować rozszerzoną rzeczywistość jako uzupełnienie ćwiczeń i poprawę wyników leczenia. Przykładem jest amerykański system VIVID Vision, który skutecznie uzupełnia rehabilitację wzrokową oraz może być stosowany również w domu.

Działanie tego systemu polega na stworzeniu trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej, która następnie jest podzielona na elementy przeznaczone osobno (lub częściowo wspólnie) dla oka lewego i prawego. Obraz przeznaczony dla oka słabszego jest wyraźnie naświetlony, podczas gdy obraz dla oka silniejszego jest ciemniejszy. Parametry przyciemnienia ustawia się indywidualnie do potrzeb danego pacjenta. Uczestnicząc w ćwiczeniach, pacjent obserwuje obydwa obrazy, podczas gdy jego ośrodek wzroku w mózgu łączy je w jedną spójną całość. Stopniowo jasność obydwu obrazów jest wyrównywana, a po serii ćwiczeń pacjent widzi połączone obrazy w pełni przestrzennie.

W przypadku zeza o dużym kącie, zeza pionowego lub skośnego konieczne może się okazać leczenie operacyjne.

Zez porażenny wymaga przede wszystkim leczenia neurologicznego często w zespole z endokrynologiem, internistą i chirurgiem szczękowo-twarzowym. W tym przypadku rola okulisty ogranicza się do leczenia zachowawczego poprzez stosowanie okularów pryzmatycznych i zalecenia ćwiczeń mięśni gałkoruchowych. Zez porażenny zwykle ustępuje z czasem, dlatego jego leczenie operacyjne można podjąć dopiero po upływie pół roku do roku od wystąpienia pierwszych objawów.

W czasie operacji mięśni gałkoruchowych dokonuje się wzmocnienia bądź osłabienia wybranych mięśni chorego oka bądź obu oczu. Jeśli operację wykonuje się u osoby, u której proces wykształcania się widzenia dwuocznego został już zakończony, to jest u młodzieży lub dorosłych, przed operacją można wykonać próbę z pryzmatem, aby uniknąć doprowadzenia do podwójnego widzenia. U niektórych pacjentów można jedynie zmniejszyć kąt wielkości zeza, ponieważ względy funkcjonalne przeważają nad względami estetycznymi.

Jeśli leczenie zeza rozpocznie się odpowiednio wcześnie, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, możliwe jest uzyskanie całkowitego wyleczenia. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka i obserwacja dzieci w przychodni ogólnej. Jest to szczególnie istotne, jeśli w rodzinie dziecka występował zez, wady refrakcji, niedowidzenie bądź inne choroby oczu.

Read more

Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne

Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne

Date of add:

Nasi doktorzy Piotr i Marcin Jaworscy w ubiegły weekend podzielili się swoją wiedzą nt. Cross-linkingu i stożka rogówki na Wrocławskim Spotkaniu Okulistycznym.

Read more

Doctors

Examination & Treatment packages

 • A full eye examination

  • Full eye examination, or the selection of glasses (included), soft lenses (+50 PLN) hard (+100 PLN)
  • OCT spots and optic discs with the function of GDx and HRT
  • Intra-ocular pressure with pachymetry (corneal thickness measurement)
  • Corneal topography

  Price: 270 PLN

  Read more

 • The glaucoma package

  • A full eye examination
  • Intra-ocular pressure with pachymetry (corneal thickness measurement)
  • Field of view
  • OCT spots and optic discs with the function of GDx and HRT

  Price: 300 PLN

  Read more

 • The annual VIVID HOME package

  • VR Pico Goblin goggles
  • Annual subscription for squint and amblyopia exercises at the home of VIVID Home
  • One payment

  Price: 7300 PLN (608 PLN / month)

  Read more

 • 3-month VIVID HOME package

  • A subscription for squint and amblyopia exercises at the home of VIVID Home
  • One payment

  Price: 1707 PLN (539 PLN / month)

  Read more

Latest opinions

 • I agree with the views and opinions of professionalism and competence and courtesy. I highly recommend to anyone with a serious sight defect. Well, that in Poland there is a specialist of this class.

  Ronin znanylekarz.pl

  Czytaj więcej

 • I chose the opinion of an excellent doctor - the best because: 1. Easy contact with the patient at a very high level, 2.Sincerity and willingness to help I also appreciate very highly, 3.Quick decisions and organization of team work (here I mean to organize the operation) was carried out in my case without undue delay, almost instantly...

  Jolanta Fiałkowska znanylekarz.pl

  Czytaj więcej

 • Best ophthalmologist in Katowice and surrounding areas. He has a professional approach to the patient, thoroughly examines and puts the diagnosis. I would definitely recommend!

  Adam znanylekarz.pl

  Czytaj więcej

 • Excellent doctor, professional man with a golden heart, heal our daughter's eyes for what we will be eternally grateful to him. I sincerely recommend.

  Kasia rankinglekarzy.pl

  Czytaj więcej

 • Best eye doctor I know. I would recommend with a clear conscience!

  Anonim rankinglekarzy.pl

  Czytaj więcej

Check opinions about us on:

Contact information

 • Optomed Center
  in Chorzów

  Opening hours:
  monday - friday: 8:00 - 20:00
  saturday: after prior registration

  Registration:
  Phone +48 32 241 00 00 
  Phone +48 32 7 707 707
  Phone/fax +48 32 781 98 93


  GPS coordinates: 50.294384°N, 18.957472°E

  50.294384
  18.957472
  Optomed
  Katowicka Street 50
  Chorzów 41-500
 • Optomed Center
  in Siedlce

  Opening hours:
  monday - friday: 8:00 - 16:00
  saturday: closed

  Rejestracja:
  Phone +48 32 707 43 17
  Cell phone +48 601 527 557


  GPS coordinates: 52.1719722°N, 22.2745000E°E

  52.1719722
  22.2745000
  Optomed
  11 Listopada Street 21
  08-110 Siedlce

Who we cooperate with

 • Zeiss
 • Menicon
 • Topcon
 • Medi Raty
 • CooperVision
 • Rodenstock
 • Hecht
 • Vivid Vision
 • Alcon
 • Zeiss
 • Vivid Vision
 • CooperVision

Leave a comment